Japanese Hiragana Katakana Kanji

Japanese language learning information including:

Hiragana - pronunciation and writing
Katakana - pronunciation and writing
Kanji - grades 1-6 (教育漢字 Kyōiku kanji)
Vocabulary - nouns, verbs, adverbs, and adjectives
 
Kanji - Grade 3

The 200 kanji characters Japanese elementary school students learn in 3rd grade.

The table below shows the kanji numbers as listed by the Japanese Ministry of Education. The table also shows the number of strokes for writing each kanji, the meaning of each kanji, and the onyomi and kunyomi readings for each kanji.

Note: There are two columns of clickable kanji character links.
  • Kanji column - These links go directly to my site pages.
  • Wiki column - These links go directly to the Wiktionary pages for each kanji for additional information. Each Wiktionary link opens to a new window.
  • Note: the individual kanji pages state the following: "Click the writing practice application link on either sidebar if you want to try writing this kanji character online." The writing application link is no longer working.
Quick Links
Grade 1    Grade 2    Grade 3    Grade 4    Grade 5    Grade 6
使
宿
調
xxxx
# Kanji Wiki Strokes Meaning Onyomi Kunyomi
241 2 town section; measure word chō hinoto
242 5 generation sei, se yo
243 6 both ryō teru, futatsu
244 5 master, main shu nushi, omo
245 9 ride no-ru
246 4 beforehand yo arakaji-me
247 8 untangible thing ji koto
248 5 serve shi tsuka-eru
249 5 other ta hoka
250 5 substitute dai, tai ka-waru, yo
251 7 dwell su-mu
252 使 使 8 use shi tsuka-u
253 9 person in charge kei kakari, kaka-ru
254 10 double bai
255 6 whole zen matta-ku
256 8 tool gu sona-eru, tsubusa-ni
257 5 copy sha utsu-su
258 6 row retsu
259 7 help jo tasu-keru
260 10 diligence ben tsuto-meru
261 11 move ugo-ku
262 12 win shō ka-tsu
263 4 change ka ba-keru
264 4 ward ku
265 7 doctor i iya-su, i-suru
266 5 leave kyo, ko sa-ru
267 4 anti- han so-ru
268 8 take shu to-ru
269 8 receive ju u-keru
270 5 number yobina, sake-bu
271 6 face mu-kau
272 7 you; monarch kun kimi
273 8 flavor mi aji, aji-wau
274 8 fate, life mei inochi
275 8 harmony; Japanese wa yawa-ragu, nago-yaka
276 9 article hin shina
277 10 employee in
278 11 commerce shō
279 11 question mon to-u, ton
280 7 slope han saka
281 5 center ō
282 8 begin shi haji-meru
283 8 committee i yuda-neru
284 6 protect shu mamo-ru
285 6 cheap; calm an yasu-i
286 8 determine tei, jō sada-meru
287 8 fruit; realization jitsu mi, mino-ru
288 9 guest kyaku
289 10 Shinto shrine; prince kyū, gū miya
290 宿 宿 11 inn shuku yado, yado-ru
291 12 cold (weather) kan samu-i
292 7 opposite, against tai, tsui aite, soro-i
293 7 office kyoku tsubone
294 9 roof oku ya
295 8 shore gan kishi
296 10 island shima
297 6 state; province shū su
298 11 notebook chō tobari
299 5 flat hei, byō tai-ra, hira
300 8 happiness saiwa-i, shiawa-se
301 9 degree do tabi
302 10 warehouse ko, ku kura
303 10 yard tei niwa
304 6 style; ceremony; numerical formula shiki
305 7 role yaku
306 9 wait tai ma-tsu
307 9 hurry kyū iso-gu
308 10 breath soku iki
309 11 bad aku waru-i
310 12 sad hi kana-shii
311 13 thought
312 13 idea i
313 13 feel kan
314 8 place sho tokoro
315 5 hit da u-tsu
316 7 throw na-geru
317 9 pick up shū hiro-u
318 9 hold ji mo-tsu
319 9 finger shi yubi, sa-su
320 8 release hana-su
321 16 organize sei totono-eru
322 10 trip ryo tabi
323 11 tribe zoku
324 8 long ago seki, shaku mukashi
325 9 shine shō
326 12 hot sho atsu-i
327 13 dark an kura-i
328 6 melody; curve kyoku ma-garu
329 6 possess a-ru
330 8 clothes fuku
331 12 period of time ki
332 8 board han, ban ita
333 9 pillar chū hashira
334 10 root kon ne
335 12 plant shoku u-eru
336 13 business gyō
337 14 appearance sama
338 15 horizontal ō yoko
339 16 bridge kyō hashi
340 6 next ji tsugi, tsu-gu
341 12 tooth shi ha
342 6 death shi shi-nu
343 5 ice hyō kōri
344 7 decide ketsu ki-meru
345 8 oil yu abura
346 8 wave ha nami
347 8 pour chū soso-gu
348 8 swim ei oyo-gu
349 9 ocean
350 10 stream ryū naga-reru
351 10 extinguish shō ki-eru, ke-su
352 11 deep shin fuka-i
353 12 warm on atata-kai
354 12 harbor minato
355 12 lake ko mizūmi
356 12 hot water yu
357 13 Chinese kan
358 9 charcoal tan sumi
359 8 (tangible) thing butsu, motsu mono
360 11 ball kyū tama
361 5 reason yū, yu yoshi
362 5 say shin mō-su
363 9 world kai
364 9 farm hata, hatake
365 10 sick byō yamai
366 9 departure hatsu
367 12 climb tō, to nobo-ru
368 5 skin hi kawa
369 5 dish bei sara
370 9 mutual ai
371 9 prefecture ken ka-keru
372 10 true shin ma
373 12 wear chaku ki-ru, tsu-ku
374 12 short tan mijika-i
375 9 sharpen ken to-gu
376 5 salute rei
377 9 deity shin, jin kami
378 11 festival sai matsu-ri
379 13 luck fuku
380 9 second byō
381 7 research kyū kiwa-meru
382 11 chapter shō
383 12 juvenile warabe
384 11 whistle teki fue
385 11 ordinal dai
386 12 writing brush hitsu fude
387 12 class hito-shii
388 15 box hako
389 9 rank kyū
390 11 end shū o-waru
391 14 green ryoku midori
392 14 practice ren ne-ru
393 6 sheep hitsuji
394 9 beauty bi utsuku-shii
395 11 learn shū nara-u
396 8 someone sha mono
397 8 nurture iku soda-tsu
398 8 suffer ku kuru-shii, niga-i
399 10 luggage ka ni
400 12 fall raku o-chiru
401 12 leaf ha
402 16 medicine yaku kusuri
403 6 blood ketsu chi
404 8 express hyō omote, arawa-su
405 13 poem shi uta
406 調 調 15 tone chō shira-beru
407 15 discuss dan
408 7 beans tō, zu mame
409 9 lose fu ma-keru, o-u
410 10 awaken ki o-kiru
411 13 path ro ji
412 7 body shin mi
413 11 revolve ten koro-bu
414 12 light kei karu-i
415 13 agriculture
416 7 repay hen kae-su
417 9 follow tsui o-u
418 9 send oku-ru
419 10 fast soku haya-i
420 11 progress shin susu-mu
421 12 play aso-bu
422 12 carry un hako-bu
423 11 part bu
424 11 metropolis to, tsu miyako
425 10 distribute hai kuba-ru
426 10 liquor shu sake, saka
427 9 heavy, gravity; pile jū, chō omo-i, kasa-neru
428 13 iron tetsu kurogane
429 14 silver gin shirogane
430 12 open kai hira-ku, a-ku
431 10 institution in
432 12 sun hi
433 12 storey kai kizahashi
434 12 gather shū atsu-maru
435 9 surface men omote, tsura
436 18 topic dai
437 12 drink in no-mu
438 16 public building kan tate
439 14 station eki
440 14 nose bi hana